Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Майбутні лікарі нової доби: освіта упродовж життя

Медицина як ніяка інша наука вимагає святого подвижництва
ентузіастів-одинаків, здатних навчити і згуртувати навколо
себе гідних послідовників на благо сотень і тисяч стражденних
М. Пирогов


Олександр Чалий, Ярослав Цехмістер


Один із закликів до українського суспільства, що вперше вийшло на вільний терен освітніх пошуків та новацій, переконливо звучить у заповіті великого Кобзаря: “Учітеся, брати мої, думайте, читайте”. Розбудова незалежної України спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в ментальних орієнтирах, що цілком природно актуалізувало складні психолого-педагогічні проблеми якісного вдосконалення та сучасного перевтілення всієї національної системи освіти.
Система освіти в Україні розглядається як основа національного і духовного відродження суспільства. Її функціонування спрямоване на виховання покоління людей, здатних оберігати і помножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.
Посилення ролі освіти в сучасних трансформаціях суспільства призвело до витіснення концепції “освіта на все життя” концепцією “освіта впродовж життя”, яка була прийнята світовим співтовариством і стала основою для програми ЮНЕСКО “Освіта для XXI століття”.
Медичну освіту не можна розглядати відокремлено від загальної системи професійної освіти, особливостей її розвитку на сучасному етапі. Водночас при цьому необхідно враховувати традиції, що склалися в системі охорони здоров’я населення, в цілому та власне специфіку самої медичної освіти. В цьому контексті ми повністю погоджуємося з думкою видатного лікаря XX століття, академіка Миколи Амосова: “Головний напрям формування особистості — використання можливостей освіти”. Саме вона за допомогою своїх засобів розвиває інтелект і підвищує рівень компетентності людини у будь-якій сфері діяльності, але особливо це стосується медичного фаху.
Відомо, що ефективність функціонування освітньої системи, в тому числі й системи неперервної освіти, залежить від оптимальності взаємодії її підсистем і зв’язку між ними. Одними з основних підсистем у системі неперервної освіти є середня загальноосвітня і вища школи, які мають свою мету діяльності, зміст і спрямованість педагогічного процесу. Кожна з цих підсистем вдосконалюється автономно, що не завжди забезпечує цілісність системи неперервної освіти, наступність між загальноосвітньою школою і вищим навчальним закладом щодо професійного становлення фахівця. В зв’язку з цим, все більшого значення набуває необхідність створення системи неперервної професійної освіти.
Допрофесійна підготовка учнівської молоді як складова неперервної професійної освіти має створювати фундамент для розвитку індивідуальної професійної компетентності, яка вимагає оволодіння досвідом соціальної діяльності, необхідними для цього знаннями і навичками, найважливішими з яких є вміння навчатися самостійно, аналізувати й інтегрувати нову інформацію. При цьому початкова професійна підготовка розглядається як вирішальна складова допрофесійної підготовки.
Психолого-педагогічні дослідження переконують, що перехід учнів середньої загальноосвітньої школи до вищого навчального закладу супроводжується труднощами адаптації, які мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. У процесі допрофесійної підготовки учнівської молоді відкриваються та тренуються можливості нівелювання негативних тенденцій при переході старшокласника у статус студента. Така підготовка сприяє свідомому вибору професії, формуванню стійких мотивів щодо пріоритетів подальшої професійної діяльності, формуванню й розвитку необхідних особистісних якостей, оволодінню початковими професійними знаннями, уміннями й навичками на основі повної загальної середньої освіти, скороченню часу психологічної адаптації у вищому навчальному закладі.
Можна дати визначення допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності як системи підготовки учнів до майбутньої медичної діяльності в умовах спеціального середнього загальноосвітнього навчального закладу, яка спрямована на:
· формування готовності особистості до професійного навчання з обраної спеціальності у вищому медичному навчальному закладі;
· переважання професійно значущих якостей лікаря, професійних інтересів, мотивації досягнень в обраній галузі;
· полегшення адаптації в процесі здобуття вищої медичної освіти;
· розвиток здатності до професійного самовдосконалення впродовж усієї фахової діяльності.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця в 1990 році першим на теренах колишнього СРСР та України з ініціативи академіка Є. Г. Гончарука створив спочатку медичні класи, а потім два державні медичні ліцеї, які стали необхідним компонентом побудови ефективної системи неперервної медичної освіти. Досвід роботи ліцеїв переконав: доцільність і ефективність таких профільних закладів освіти є незаперечною. В 1997 році за сприяння Київської міської державної адміністрації, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України був створений єдиний на сьогодні в державі за своєю побудовою Український медичний ліцей (УМЛ) як структурний підрозділ Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця, який інтегрується в архітектоніку вищого медичного навчального закладу з відповідним теоретичним, змістовим, кадровим, технологічним і фінансовим забезпеченням.
У навчальному процесі ліцею беруть участь сім кафедр Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця — медичної і біологічної фізики, біології, біохімії, загальної хімії, іноземної мови, латинської мови, пропедевтики внутрішніх хвороб. Авторськими колективами цих провідних теоретичних і клінічних кафедр університету спеціально для учнів ліцею було розроблено і впроваджено інтегровані навчальні програми з фізики, математики та інформатики (член-кор. АПН України, проф. О. В. Чалий), біології (проф. О. В. Романенко), органічної та неорганічної хімії (проф. В. О. Калібабчук, член-кор. АМН України, проф. Ю. І. Губський), медицини — загальний і спеціальний догляд за хворими (член-кор. АМН України, проф. В. З. Нетяженко), української мови і літератури (проф. Н. М. Гаєвська), латинської та іноземної мов (проф. Ю. В. Шанін, доц. Л. Я. Аврахова), затверджені Міністерством освіти та науки України.
При цьому початкова професійна підготовка учнів здійснюється в процесі вивчення саме спеціального циклу дисциплін. Інтегрована навчальна програма з дисципліни “Медицина” (загальний і спеціальний догляд за хворими), розроблена на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 Національного медичного університету під керівництвом її завідувача члена-кореспондента АМН України, професора В. З. Нетяженка, була визнана кращою серед відповідних профільних програм МОЗ України.
Розроблена, обґрунтована та експериментально перевірена нами технологічна модель допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності (рис. 1) визначає мету, зміст і технологію організації допрофесійної підготовки учнів у медичному ліцеї. За метою допрофесійної підготовки учнів у даній моделі виділяють освітню, організаційну, дидактичну та професійну складові.
Освітня складова відбиває процес здобуття учнями в медичному ліцеї повної загальної середньої освіти, яка є фундаментом допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності. Організаційна характеризує організаційні й змістові форми взаємодії медичного ліцею з базовою загальноосвітньою школою та шляхи його інтегрування у вищий медичний навчальний заклад. Дидактична розглядає специфіку допрофесійної підготовки на медичні спеціальності, що враховується в інтегруванні змісту фундаментальних і профільних дисциплін, формах, методах і засобах, що використовуються в навчально-виховному процесі, спрямованому на таку підготовку учнів та його методичне забезпечення. При цьому вона включає створення робочих інтегрованих навчальних програм, які забезпечують перманентність навчально-виховного процесу в медичному ліцеї та вищому медичному навчальному закладі. Професійна містить засоби забезпечення процесу розвитку в учнів професійних інтересів, професійно значущих особистісних якостей та творчих здібностей.
За 13 років роботи Український медичний ліцей випустив понад 1300 учнів, які стали студентами різних факультетів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Ліцей входить до складу фундації асоційованих шкіл ЮНЕСКО, є членом асоціації “Зелені школи світу” зі штабом у Торонто, підтримує зв’язки з Конгресом українців у Канаді, школою санітарів лікарні св. Вальбурга в Німеччині, Інститутом Петра Могили в Канаді, Інститутом біофізики РАН, факультетом фундаментальної медицини Московського державного університету ім. М. Ломоносова.
Згідно з рішенням Президії Академії педагогічних наук України ліцей є експериментальним підрозділом Інституту педагогіки і психології професійної освіти АМН України, колективним членом Малої академії наук “Дослідник”. У 2001 році учнівське наукове товариство ім. акад. О. П. Ромоданова Українського медичного ліцею першим в Україні було нагороджено найвищою відзнакою “Золота Сова” Президії Малої академії наук “Дослідник”, яку вручив на загальних зборах академії Герой України, Президент НАН України Б. Є. Патон.
В активі Українського медичного ліцею — перші премії Європейського екологічного та фізичного молодіжних конкурсів, республіканських олімпіад з фізики, біології та хімії, друга премія Міжнародної олімпіади експериментальних досліджень з мікробіології. Знаменно, що вихованці ліцею стають вправними лікарями. Ольга Прокопчук, хірург-онколог за фахом, готується до захисту докторської дисертації, плідно співпрацюючи з німецькими колегами. Любов Денисюк користується повагою як здібний офтальмолог у складі Центру мікрохірургії ока. Випускник УМЛ, відмінник навчання, переможець міжнародних та українських олімпіад Євген Ярмалюк очолює студентське наукове товариство ім. О. Киселя — цікаву ланку залучення студентства до наукових досліджень.
Високою оцінкою результатів роботи професорсько-викладацького складу кафедр медичного університету і базової школи став той факт, що в 2000 році Український медичний ліцей Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця першим серед профільних медичних навчальних закладів на теренах СНД був відзначений Великою Срібною Медаллю Міжнародної Педагогічної Академії (Росія, Москва) за досягнення в галузі освіти, культури та науки. Це ще раз засвідчило, що Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця має високий міжнародний рейтинг і посідає провідне місце серед вищих медичних навчальних закладів України в освітньому прогресі форм навчання, активно впроваджує в педагогічну практику найсучасніші освітні технології на всіх рівнях підготовки майбутніх лікарів.
Розвитку УМЛ як надзвичайно перспективній ланці у підготовці високоосвічених лікарів-інтелектуалів — уособлення майбутнього медицини — приділяє особливу творчу увагу відомий вчений та організатор охорони здоров’я, ректор НМУ ім. О. О. Богомольця, член-кореспондент АМН України, професор В. Ф. Москаленко. Медичний ліцей став одним із перших підрозділів університетської вертикалі, роботу якого ректор ретельно вивчив. За його пропозиціями в системі реформування вузу як вищого навчального закладу європейського рівня планується значне вдосконалення безперервної допрофесійної освіти. Йдеться про перетворення базової школи ліцею на гімназію, куди б за рейтингом знань зараховувалися учні, аби оптимізувати систему загальноосвітньої прелюди щодо вступу в УМЛ. Причому в спеціалізовану гімназію прийматиметься молодь з усіх регіонів України. Кількість ліцеїстів у вступному класі буде збільшено, що дасть змогу більш результативно втілити принцип рейтингової оцінки знань та інших необхідних психологічних якостей учнів, аж до зарахування до медичного університету певного відсотку вихованців ліцею за результатами ліцензійних іспитів.
Стосовно коригування програми новітнього учбового закладу, вивчатимуться дві іноземні мови, сучасні інформаційні та комп’ютерні технології, зміцниться зв’язок з іншими ланками довузівської підготовки в НМУ.
Ліцею як змістовній формі інтелігізації молоді надаватимуть істотну допомогу Національний фонд “Україна — дітям”, почесним головою якого є Людмила Кучма, та благодійний фонд імені Пантелеймона Куліша, яким опікується депутат Верховної Ради України Іван Плющ. Тож можна констатувати, що нова доба Українського медичного ліцею як унікальної складової сучасної системи Національної вищої освіти лише розвиднюється.
Дух, наука, думка, воля як важелі прогресу медичної освіти в Україні — ось кредо наших досліджень і напряму змін. Рух людського пізнання та науки є нескінченним, і на думкою видатного фізика сучасності, лауреата Нобелівської премії (1918 р.) Макса Планка, “… найважливішим є те, що завдання повного використання нової ідеї породжує нові питання і тим самим веде до нових досліджень та нових успіхів”.


Ad notam! Додаткову інформацію про вступ, навчання, програми, наукову діяльність та випуск Ви можете знайти на WEB сторінці Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця: www.uml.nmu.kiev.ua.
Статьи на похожую тематику:

1. Українська нефрологія: науковий поступ упродовж сторіч

2. Олександр Тарасенко Ліки та життя — протистояння чи гармонія?

3. Олександр Возіанов Біологічна етика — інвективи теоретиків і реалії життя

4. Юрій Віленський Міністр охорони здоров’я України Микола Поліщук: “Медицина заради людини — ось гасло, що має стати нормою нашого життя”зміст