Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Н. О. Горчакова, І. С. Чекман, В. В. Бабак, Н. М. Юрженко, М. І. Загородний, І. Ю. Яковлєва
Вивчення фармакологічної активності та безпечності препарату Ентеросгель

В експерименті на щурах вивчена токсичність і специфічна активність препарату Ентеросгель (паста для перорального застосування). У ході дослідження встановлена низька токсичність лікарського засобу. При гострому експериментальному гепатиті препарат виявляє гепатопротекторну й антиоксидантну дію: попереджає порушення біохімічних показників у тканинах печінки — рівня малонового диальдегіду, активності супероксиддисмутази, каталази; у сироватці крові — рівня білка, активності аспартат- і аланінамінотрансферази; у крові — антиоксидантної активності.

Ключові слова: перекисне окислення ліпідів, супероксиддисмутаза, каталаза, антиоксидантна активність.


Н. О. Горчакова, д. м. н., професор; І. С. Чекман, д. м. н., професор; В. В. Бабак, к. м. н.; Н. М. Юрженко, к. б. н.; М. І. Загородний, к. м. н.; І. Ю. Яковлєва
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ


У клінічній практиці токсикоз є важливим фактором впливу на перебіг та завершення багатьох захворювань. Застосовуючи методи детоксикації, в тому числі ентеросорбцію, можна значно зменшити токсичне навантаження на організм [2, 8]. В останні роки набули поширення ентеросорбенти, яким притаманні цитопротекторні та гепатопротекторні властивості.
Ентеросорбент Ентеросгель — гідрогель метилкремнієвої кислоти — має високу біо- та гемосумісність, не ушкоджує слизову оболонку травного каналу, легко виводиться з організму [2, 9, 11]. Він не порушує процеси травлення жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, не впливає на всмоктування електролітів [3, 4]. Відновлення ентерогематичного бар’єру, що запобігає всмоктуванню токсичних речовин з кишківника, а також поновлення білоксинтезуючої функції печінки під впливом Ентеросгелю свідчить про більш глибокі позитивні ефекти препарату [5, 6, 7].
Встановлено, що в умовах екстремального ураження (термічна травма) симптоми “опікової хвороби” виникають через порушення функції інтестинального тракту і надходження до крові значної кількості ендотоксинів [5]. Застосування Ентеросгелю перешкоджає всмоктуванню токсинів з кишківника та елімінує токсини середньої та низької молекулярної маси із крові, що зменшує токсичне навантаження на імунокомпетентні клітини і сприяє збереженню імунологічної реактивності на субкомпенсаційному рівні [9].
Метою даного дослідження було експериментальне вивчення специфічної активності і токсичності ентеросорбенту Ентеросгель у вигляді пасти для перорального застосування виробництва ЗАТ “ЕОФ “КРЕОМА-ФАРМ”.


Матеріали та методи

Токсичність Ентеросгелю (паста для перорального застосування) досліджували при внутрішньошлунковому введенні мишам масою 20–22 г, лінії СВА/С57В16F1, у вигляді 15 % суспензії [5, 17, 18].


Результати та їх обговорення

Результати експерименту довели, що препарат є практично нетоксичним при внутрішньошлунковому введенні в широкому діапазоні доз (табл. 1). Загибель тварин при введенні препарату в зазначених дозах не спостерігалася; вони були живі та активні через 12; 24 години та на 14-ту добу. У щурів не була порушена рефлекторна активність, глибина та частота дихання, діяльність серцево-судинної системи. Прийом води, їжі, екскреція не зазнали порушень; покрив шкіри, колір слизових оболонок — без змін. Не спостерігалося запалення слизових оболонок носу, очей, не коливалася маса тіла та внутрішніх органів мишей у порівнянні з контрольною групою тварин, що не отримували препарат (таблиці 2, 3).
За даними літератури, токсичне ураження печінки супроводжується порушенням проникності мембран гепатоцитів, активацією процесів перекисного окислення ліпідів (пол) з подальшим розвитком ендотоксикозу і порушенням функції печінки [2, 24]. Для вивчення антиоксидантних та гепатопротекторних властивостей Ентеросгелю при гострому гепатиті в печінці щурів визначали показники пол — рівень малонового диальдегіду [20] та активність ферментів супероксиддисмутази (СОД) та каталази, що характеризуються антиоксидантною дією [11, 26]. В сироватці крові щурів також ідентифікували активність маркерів пошкодження клітин — аланін- і аспартатамінотрансферази (АлАТ, АсАТ), вміст білка, а в крові — антиоксиданту активність [6]. Отримані дані були оброблені методом варіаційної статистики [12].
Моделювання ураження печінки та міокарда у щурів масою 150–180 г породи Вістар проводили чотирихлористим вуглецем (ССl4), який викликає різке підсилення ліпопероксидації у тканинах печінки та серця тварин. При цьому в печінці зростає як спонтанне неініційоване ПОЛ, так і ферментативне НАДФН-залежне переокислення ліпідів. У тканинах печінки підвищується рівень дієнових кон’югатів, знижується активність СОД, каталази. В сироватці крові спостерігається підвищення рівня аланін- та аспартатамінотрансферази, що свідчить про інтенсифікацію руйнівних процесів.
Курсове попереднє введення препарату Ентеросгель (паста для перорального застосування) здійснює нормалізуючий вплив на рівень продуктів вільнорадикального окислення ліпідів, активність трансфераз. Практично не змінюються показники антиоксидантного захисту (активність супероксиддисмутази і каталази в печінці), а також рівень білка в сироватці крові щурів (таблиці 4–9).
Висновки

1. В ході дослідження лікарського засобу Ентеросгель (паста для перорального застосування) було встановлено, що препарат належить до IV класу малотоксичних сполук (при внутрішньошлунковому введенні).
2. При визначенні специфічної антиоксидантної та гепатопротекторної активності на моделі гепатиту (при інтоксикації чотирихлористим вуглецем) встановлено, що Ентеросгель запобігає пошкодженню гепатоцитів, попереджає підвищення в тканинах печінки показників перекисного окислення ліпідів, в сироватці крові — маркерів пошкодження тканин печінки (трансфераз), а також вмісту білка. Крім того, препарат попереджає зниження активності ферментів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази і каталази) в тканинах печінки в умовах інтоксикації.


Література

[1] Владимиров Ю. А., Аргаков А. И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. – М.: Наука, 1972.
[2] Знаменский В. А., Возианов А. Ф., Возианова Ж. В. и др. Применение лечебно-профилактических препаратов, изготовленных на основе кремнийорганических сорбентов. Методические рекомендации. – К., 1996.
[3] Козлов С. В. Влияние различных энтеросорбентов и энтерального питания на химус, интоксикацию, переваривающую и всасывающую функцию кишечника. В кн.: Абдоминальная хирургия. – Ярославль, 1999. – С. 119–121.
[4] Лысиков Ю. А. Применение сорбционных технологий в хирургической практике// Сборник работ по применению препарата энтеросгель в медицине. – М., 2002. – Ч. I. – С. 13–16.
[5] Неделяева А. В. Сравнительный анализ эффективности различных сорбентов на модели термического поражения// Сборник работ по применению препарата энтеросгель в медицине. М., 2002. – Ч. I. – С. 28–37.
[6] Ольховикова Е. А., Гаврилова Н. И., Галаванова Л. А. Препарат Энтеросгель в лечении вирусного гепатита у детей. Материалы науч.-практ. конф. “Энтерсогель, энтерособционная технология в медицине”, 1999. – С. 44–45.
[7] Попов В. Д., Собко И. В., Самодумова И. М. Эффективность полиметилсилоксана как гемосорбента при обтурационной желтухе в эксперименте// Клінічна хірургія. – 1997. – № 78. – С. 78–79.
[8] Шевченко Ю. Н. Кремнийорганические сорбенты. Свойства и область применения. Энтеросгель и комплексные препараты на его основе// Сборник работ по применению препарата энтеросгель в медицине. – М., 2002. – Ч. I. – С. 3–12.
[9] Шейман Б. С., Багдасарова І. В., Осадча О. І. та ін. Вивчення селективної детоксикаційної властивості ентеросорбенту у комплексному лікуванні хвороб нирок// Мистецтво лікування. – 2003. – № 5. – С. 22–29.
[10] Шишканова А. В., Ривалова Ю. Р., Колпаков А. В. Влияние Энтеросгеля и биофлавоноидов пятилистника кустарникового на перекисное окисление липидов при хроническом токсическом гепатите у крыс// Фундаментальные проблемы токсикоманий. Сб. тез. 2-го съезда Рос. научн. общ. фармакол. – М., 2003. – Ч. II. – С. 295.
[11] Энтеросгель, энтеросорбционная технология в медицине. Сб. науч. работ научно-практической конференции. – Новосибирск-Москва, 1999.
[12] Wilhelm Jiri. Memabolic aspects of membrane lipid peroxidation. – Praha, 1990.


Статьи на похожую тематику:

1. Вивчення селективної детоксикаційної дії ентеросорбенту ентеросгель при комплексному лікуванні нефрологічних захворювань у дітей

2. А.Д.Вовк, Ж.Б.Клименко, П.А.Дьяченко Вивчення ефективності препарату Лактофільтрум у хворих на хронічний гепатит С

3. С.О.Крамарєв, І.В.Шпак, Л.А.Большакова Вивчення ефективності препарату "Лактофільтрум" у дітей, хворих на гострий вірусний гепатит А

4. Т. І. Мизгіна, Л. І. Гуровська, Т. М. Горячевська, Л. В. Крикотенко Використання препарату Ентеросгель у комплексі лікування новонароджених з перинатальною патологією

5. Вивчення впливу різних доз препарату мідокалм на динаміку больового синдрому в нижньому відділі спини у жінок в постменопаузальному періоді

6. Л.В.Мороз, І.Г.Палій, Т.В.Ткаченко Застосування препарату Ентеросгель у комплексній терапії пацієнтів з гострими вірусними гепатитами із супутнім дисбактеріозом кишківника

7. Нові дані щодо серцево-судинної безпечності целекоксибу

8. Огляд Американської асоціації гастроентерологів з проблеми ожиріння. Загальні положення щодо застосування фармакологічної терапії

9. И. С. Чекман, Л. Н. Гущина, Н. В. Гущин, С. Г. Коренкова, М. И. Загородный Клиническая эффективность препарата Индопрес при амбулаторном лечении больных гипертонической болезнью

10. В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк Нові антисептичні засоби вітчизняного виробництва. Порівняльна характеристика протимікробної активностізміст